Algemene verkoopsvoorwaarden | Joli Lodger

AlgemeneVerkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN JOLI LODGER

 

 

Art. 1. Definities

Volgende begrippen in deze algemene verkoopsvoorwaarden dienen als volgt te worden verstaan:

‘Klant' = Iedere natuurlijke persoon (B2C) en rechtspersoon (B2B) die met Joli Lodger in enigerlei

contractuele relatie staat of komt te staan.

‘Consument' = Iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

‘Goederen' = Alle goederen en diensten die het voorwerp van deze algemene verkoopsvoorwaarden of de verkoopovereenkomst vormen.

‘Verkoopovereenkomst' = Iedere overeenkomst waarbij de handelaar zich ertoe verbindt de eigendom van goederen over te dragen en/of een dienst te leveren aan de klant tegen de betaling van een prijs. ‘Joli Lodger' = handelsnaam voor Homestar BV (hierna “Joli Lodger” of “wij”) met maatschappelijke zetel gelegen te Steenovenstraat 4, 8431 Middelkerke, met een ondernemingsnummer

BE 0430.310.608, e-mailadres info@jolilodger.be en telefoonnummer 059 29 96 00.

Art. 2. Toepassingsgebied

2.1.     Deze algemene verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van de Bestelbon, Offerte, Verkoopovereenkomst en/of Factuur en gelden op alle huidige en toekomstige aanbiedingen of overeenkomsten met Joli Lodger. Door het plaatsen van de bestelling of het sluiten van een verkoopovereenkomst, aanvaardt de klant integraal de algemene verkoopsvoorwaarden.

2.2.     Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden primeren steeds op alle eerdere overeenkomsten of de algemene voorwaarden van de klant. Alle afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden gebeuren steeds schriftelijk en in onderling overleg. De overige bepalingen van de algemene

verkoopsvoorwaarden blijven steeds onverkort van toepassing.

2.3.     De klant verklaart kennis te hebben genomen en de toepasselijkheid te hebben aanvaard van

deze verkoopsvoorwaarden.

2.4.     Joli Lodger behoudt het recht deze algemene verkoopsvoorwaarden op ieder moment te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging zal echter geen invloed hebben op reeds geplaatste bestellingen en de bijhorende overeenkomsten.

2.5.     Om zich in enige contractuele verbintenis met Joli Lodger te bevinden moet de klant steeds

minstens 18 jaar zijn of op een andere wettelijke manier handelingsbekwaam zijn.

Art. 3. Aanbiedingen en offertes

3.1.     Alle aanbiedingen en offertes van Joli Lodger zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van

aanvaarding door de klant. Ze zijn tevens enkel geldig tot de vermelde datum en onderhevig aan de beschikbaarheid Fouten in de prijsopgave kunnen steeds worden verbeterd. Alle vermelde prijzen zijn inclusief het wettelijk bepaald BTW-tarief, tenzij expliciet anders vermeld.

3.2.     De verkoopovereenkomst komt tot stand en is bindend wanneer de klant de offerte

ongewijzigd binnen de acht dagen voor akkoord ondertekent en terugbezorgt aan Joli Lodger. De

verkoopovereenkomst vervangt alle eerder afgesloten mondelinge en/of schriftelijke akkoorden. De uitvoering van de verkoopovereenkomst vangt aan bij ontvangst van het voorschot, minimum 30% van de aankoopsom.

3.3.     Alle wijzigingen en meer werken tijdens en/of na het traject worden in regie uitgevoerd aan het op dat ogenblik geldende uurtarief, tenzij anders afgesproken.

3.4.     Joli Lodger is gerechtigd om bestellingen gemotiveerd te weigeren of aan bijzondere voorwaarden te verbinden, als gegronde redenen bestaan dat de klant niet aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen.

3.5.     Aanbiedingen opgenomen in folders, prijslijsten, documentatie of website worden niet

beschouwd als bindend t.o.v. Joli Lodger. Dit geldt zowel voor de opgegeven prijzen, de omschrijving als de leveringstermijn.

3.6.     De klant is te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor het controleren en goedkeuren van de bestelling alvorens het voorschot te betalen.

Art.4. Annulatie

De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk binnen de 14 kalenderdagen en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen verkoopprijs.

Art.5. Levering en Transport

5.1.     De opgegeven leveringsdatum is louter indicatief en bindt Joli Lodger niet. Vertraging in de levering geeft de klant noch het recht op schadevergoeding, noch prijsvermindering, noch ontbinding van de verkoopovereenkomst. Indien de levering niet gebeurt binnen een termijn van negen (9) maanden na de opgegeven leveringsdatum door Joli Lodger, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden zonder recht op schadevergoeding. Dit tenzij de levering door overmacht werd vertraagd. Deze buitengerechtelijke ontbinding vereist een voorafgaande ingebrekestelling door de klant via aangetekende brief, waarbij Joli Lodger de mogelijkheid krijgt om alsnog binnen een redelijke leveringstermijn te leveren. De buitengerechtelijke ontbinding gebeurt op eigen risico van de klant en staat steeds open voor a posteriori controle door de rechtbank.

5.2.     Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt

deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen of

beelden tijdig over te maken en het verbeterde voorstel te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst (wat meer werken inhoudt).

5.3.     Wanneer de klant Joli Lodger gelast met het transport dient de klant alle nuttige inlichtingen te

verschaffen omtrent de bereikbaarheid van het door hem gekozen terrein (op verblijfpark of privé). De klant is verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van voldoende ruimte voor het plaatsen van de goederen, tenzij anders overeengekomen.

5.4.     De levering vindt plaats op het adres van de klant behoudens andersluidende schriftelijke

afspraken. Joli Lodger is slechts verplicht de goederen te leveren op de afgesproken plaats

die op normale wijze toegankelijk is voor de gebruikte voertuigen. De chauffeur rijdt enkel op

opritten van privéterreinen mits toestemming en op verantwoordelijkheid van de klant. In geval

van onbereikbaarheid worden de goederen slechts vervoerd tot de dichtst bijgelegen verharde en

berijdbare weg. De goederen worden getransporteerd op risico van de klant. Joli Lodger is niet

verantwoordelijk voor vertraging en/of schade ten gevolge van het transport. Alle klachten met

betrekking tot de levering dienen uiterlijk binnen de acht dagen na levering en in elk geval voor de

ingebruikname van het goed te worden gemeld aan Joli Lodger.

5.5.     Extra leverdiensten (vervoer, kraanwerk, plaatsing op de staanplaats of aansluiting) zijn mogelijk, mits betaling van het gekend tarief.

5.6.     Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de levering op de afgesproken plaats mogelijk

te maken in aanwezigheid van de klant of een door de klant aangewezen derde partij. Er is sprake

van een levering zodra de bestelde producten één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering onsuccesvol was ten gevolge van een tekortkoming door de afnemer, zijn de kosten van een nieuwe leveringspoging volledig voor rekening van de klant.

Art.6. Risico en Eigendom

6.1.     De bestelde en geleverde goederen blijven eigendom van Joli Lodger zolang de volledige prijs

niet is betaald. Alle goederen die zich bevinden bij Joli Lodger en toebehoren aan de klant, worden

bewaard op risico van de klant. De klant verbindt zich in voorkomend geval ertoe de geleverde goederen in originele staat te bewaren tot dat de volledige betaling is uitgevoerd. Bij gebrek aan betaling van het verschuldigde bedrag ten laatste de 15de kalenderdag na verzending van een aangetekende aanmaning, kan Joli Lodger de teruggave van de goederen eisen en de overeenkomst van rechtswege ontbinden door middel van een eenvoudig aangetekend schrijven. Deze ontbinding ontslaat de klant geenszins van enige verantwoordelijkheid tot betaling van kosten en nalatigheidsintresten.

6.2.     De oplevering van uitgevoerde werken en de eigendomsoverdracht met afgifte van de sleutels,

kan pas gebeuren na betaling van alle facturen en bij ondertekening van het opleveringsverslag.

Art. 7. Betalingsmodaliteiten

7.1.     Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen van Joli Lodger contant betaalbaar op

hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer met verwijzing naar het factuurnummer zoals vermeld op de desbetreffende factuur. Betwistingen van de factuur dienen binnen de zeven werkdagen na

verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan Joli Lodger kenbaar te worden gemaakt.

Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

7.2.     Het niet betalen van de factuur op de vervaldag stelt de klant van rechtswege, automatisch en zonder aanmaning in gebreke, waarbij van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is een nalatigheidsintrest van 10% verschuldigd is. De intresten worden per begonnen maand verrekend. De verschuldigde intrest wordt berekend vanaf de vervaldag van de factuur tot de dag van de volledige betaling. In geval van niet-betaling of laattijdige betaling van de factuur zal de prijs, van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, eveneens worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10%, wat overeenkomt met de hinder die Joli Lodger ondergaat, en met de in dit verband gemaakte onkosten en administratiekosten, met uitsluiting van de gerechtskosten en de kosten en erelonen van de door Joli Lodger aangestelde raadsman. Bovendien heeft Joli Lodger het recht om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten voor de duur van de niet-nakoming van de betalingsverplichtingen door de klant. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt meteen alle verschuldigde sommen opeisbaar.

7.3.     Joli Lodger is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en/

of permanent of tijdelijk volledig of gedeeltelijk stop te zetten, indien de klant één of meer van

zijn verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt. Deze

beëindiging of stopzetting geeft de klant geen aanspraak op terugbetaling van de vooruitbetalingen of schadevergoeding. De klant zal in elk geval hiervan op de hoogte worden gesteld.

7.4.    Joli Lodger is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de klant zich in een staat van faillissement bevindt, een gerechtelijk akkoord heeft gevraagd of aanvaard, onbekwaam is verklaard of in staking van betaling verkeert.

Art. 8. Kwaliteit en gebreken

8.1.     Elke niet-overeenstemming van het geleverd goed, zoals beschreven in de verkoopovereenkomst of de vermelde documenten, wordt hierna ‘gebrek' genoemd.

8.2.     De klant wordt geacht de goederen grondig te onderzoeken. Klachten en zichtbare gebreken aan de geleverde goederen moeten binnen de acht (8) dagen na levering uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en gemotiveerd schriftelijk aan Joli Lodger worden gecommuniceerd. Indien dit niet gebeurt, verklaart de klant dat de goederen instapklaar en vrij van alle zichtbare gebreken zijn. De klant verklaart eveneens dat de goederen stroken met hetgeen in de verkoopovereenkomst is bepaald, met de normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur, met de bestaande veiligheidsnormen en met de publicitaire mededelingen en andere documenten die door Joli Lodger worden uitgedeeld, overgenomen of waarnaar de verkoopovereenkomst verwijst.

8.3.     Joli Lodger garandeert dat de wettelijke garantieplicht van twee (2) jaar, zoals bepaald in de artikelen 1649bis tot 1649octies (oud)BW, onverkort van toepassing is op de geleverde goederen beschreven in een verkoopovereenkomst met een consument. Dit betekent dat de consument een garantietermijn heeft van twee (2) jaar vanaf de datum van levering voor elk conformiteitsgebrek. Deze gebreken moeten schriftelijk en binnen de twee maand vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld worden gemeld. Indien een onzichtbaar gebrek wordt doorgegeven na de termijn van 8 dagen na oplevering zal een voorrijkost aangerekend worden per interventie. Die kost bedraagt € 25 voor interventie op de Marvaparken, € 40 voor interventie tot 20km, € 60 voor interventie tot 50km en € 0,45/km voor interventies boven de 50km. Er is geen sprake van een conformiteitsgebrek wanneer de consument ten tijde van de sluiting van de verkoopovereenkomst er uitdrukkelijk van in kennis werd gesteld dat een specifiek kenmerk van het consumptiegoed afweek van de objectieve conformiteitsvereisten, en de consument die afwijking bij de sluiting van de koopovereenkomst uitdrukkelijk en afzonderlijk heeft aanvaard.

Een gebrek dat het gevolg is van een verkeerde installatie van het consumptiegoed, wordt slechts beschouwd als een conformiteitsgebrek, wanneer 1° de installatie van het goed deel uitmaakt van de koopovereenkomst en is uitgevoerd door Joli Lodger of onder diens verantwoordelijkheid, of 2° de installatie, die bestemd was om te worden uitgevoerd door de consument, door hem werd gedaan en de verkeerde installatie te wijten was aan tekortkomingen in de installatie-instructies die werden verstrekt door Joli Lodger.

Voor tweedehandsgoederen geldt een garantieplicht van één (1) jaar : Joli Lodger is m.a.w. jegens de consument aansprakelijk voor elke conformiteitsgebrek dat bestaat bij de levering van tweedehandsgoederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van één (1) jaar te rekenen vanaf voornoemde levering.

De wettelijke garantietermijn geldt niet, en er is dus geen sprake van een gebrek aan conformiteit bij de levering, indien Joli Lodger kan aantonen dat het vermoeden dat het gebrek bestond op het tijdstip van levering onverenigbaar is met de aard van het consumptiegoed of met de aard van het conformiteitsgebrek, door o.a. rekening te houden met het feit of het consumptiegoed nieuw dan wel tweedehands is. Zo zal de wettelijke garantietermijn niet gelden indien :

-         Het gebrek te wijten is aan normale slijtage, rekening houdend met de aard van het goed en/of de gewone prestaties van een goed van dezelfde soort;

-         Het gebrek te wijten is aan een gebrek aan onderhoud of verkeerde hantering door de klant;

-         Het gebrek het gevolg is van externe factoren, zoals bijvoorbeeld een ongeval.

Joli Lodger kan met alle middelen van recht bewijzen dat het gebrek niet bestond op het tijdstip van de levering en/of dat de consument ten tijde van de sluiting van de Verkoopovereenkomst er uitdrukkelijk van in kennis werd gesteld dat een specifiek kenmerk van het consumptiegoed afweek van de objectieve conformiteitsvereisten, en de consument die afwijking bij de sluiting van de koopovereenkomst uitdrukkelijk en afzonderlijk heeft aanvaard.

8.4.     De stacaravan is een mobiele unit en zal éénmalig op niveau geplaatst worden voorafgaand aan de oplevering. Door het feit dat de stacaravan een mobiel gegeven is, kan het voorkomen dat kleine of grotere bewegingen het openen van ramen en deuren bemoeilijkt en mogelijks een krakende vloer veroorzaakt. Dit valt niet onder de 2-jarige garantie. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om ervoor te zorgen dat de stacaravan op een stabiele ondergrond kan geplaatst worden en dat deze goed onderhouden wordt om mogelijke problemen te voorkomen. Onder invloed van de omgeving zoals wind, zeezout, zand kan er schade veroorzaakt worden aan de caravan, zo kan er verkleuring optreden, dit maakt geen deel uit van de garantie. Worden dus niet als gebrek beschouwd en vallen hierdoor niet onder de garantie:

• Verkleuren van hout, textiel, vezelstoffen en leder, alsook het ‘werken' van hout/pvc voor zover deze verkleuring of dit werken vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen is of volgens de gebruiken algemeen aanvaard wordt of eigen is aan de gebruikte materialen.

• Schade veroorzaakt door normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de klant aan de goederen, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik en blootstelling aan vocht, brand, aardbeving en andere externe oorzaken.

• Schade veroorzaakt door een installatie en gebruik op een wijze die niet in overeenstemming is met de verstrekte instructies en informatie .

8.5.     Bij gebrek aan een schriftelijke, tijdige en gemotiveerde klacht is de klant niet gerechtigd de goederen terug te brengen.

8.6.     Bij gegronde redenen kan Joli Lodger de gebrekkige goederen vervangen of kosteloos herstellen afhankelijk van het soort gebrek. Joli Lodger is enkel gehouden tot terugbetaling indien de vervanging voor de klant niet meer hetzelfde voordeel oplevert en voldoende gegrond en duidelijk werd gecommuniceerd. De vervangen stukken behoren terug tot de eigendom van Joli Lodger.

De eventuele vergoeding kan nooit groter zijn dan het totaal gefactureerd bedrag vermeld op de verkoopovereenkomst.

8.7.     Joli Lodger is niet verantwoordelijk voor foutieve bestellingen door de klant van goederen die

op maat moeten worden gemaakt, bewerkt of geïndividualiseerd. Dit omvat ook alle fouten te wijten aan verkeerde informatie door de klant verschaft of niet gecorrigeerde fouten bij de bestelling na een controle door de klant. Joli Lodger is evenmin verantwoordelijk voor de verkeerde voorstellingen van de goederen door de klant of lichte afwijkingen van de showroommodellen of modellen beschreven in de geraadpleegde documenten. Meer bepaald maar niet gelimiteerd tot de kleur, afmetingen, materiaal en vorm.

Art.9. Overmacht

9.1.     Indien Joli Lodger door een omstandigheid onafhankelijk van zijn wil geheel of gedeeltelijk

verhinderd is om zijn verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn

van overmacht. Overmacht bevrijdt Joli Lodger voor de draagwijdte en voor de volledige duur van

de overmacht voor de uitvoering van alle of een deel van zijn verbintenissen. Onder situaties van

overmacht worden verstaan, maar zijn niet gelimiteerd tot: stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Joli Lodger geen controle heeft. Overmacht kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of prijsvermindering.

9.2.     Indien de overmacht langer duurt dan 90 dagen heeft Joli Lodger het recht om de overeenkomst van rechtswege te ontbinden door middel van een eenvoudig aangetekend schrijven zonder dat de klant hierbij recht heeft op enige schadevergoeding.

Art.10. Slotbepalingen

10.1. De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze

algemene verkoopsvoorwaarden heeft geen gevolgen voor de werking van de overige bepalingen.

De betreffende bepaling zal vervangen worden door een geldige bepaling van gelijke strekking.

De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn op alle

overeenkomsten tussen Joli Lodger en de klant.

10.2.     Bij eventuele tekortkomingen aanvaardt de klant om Joli Lodger een redelijke termijn toe te

kennen teneinde deze te verhelpen.

10.3.     Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten van Joli Lodger. Elke betwisting of onenigheid betreffende bestaan, interpretatie of uitvoering ervan, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge.

10.4.     De Nederlandstalige tekst van deze algemene voorwaarden primeert steeds op de Franstalige versie en alle overige vertalingen, die louter ter informatieve titel ter beschikking worden gesteld