Algemene verkoopsvoorwaarden | Joli Lodger

Algemene verkoopsvoorwaarden Joli Lodger

Art. 1. Definities

Volgende begrippen in deze algemene verkoopsvoorwaarden dienen als volgt te worden verstaan:‘Klant' = Iedere natuurlijke persoon (B2C) en rechtspersoon (B2B) die met Joli Lodger in enigerleicontractuele relatie staat of komt te staan.‘Consument' = Iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- ofberoepsactiviteit in de hoedanigheid van klant.‘Goederen' = Alle goederen en diensten die het voorwerp van deze algemene verkoopsvoorwaarden of deverkoopovereenkomst vormen.‘Verkoopovereenkomst' = Iedere overeenkomst waarbij de handelaar zich ertoe verbindt de eigendom vangoederen over te dragen en/of een dienst te leveren aan de klant tegen de betaling van een prijs. ‘JoliLodger' = handelsnaam voor Homestar BV (hierna “Joli Lodger” of “wij”) met maatschappelijke zetelgelegen te Steenovenstraat 4, 8431 Middelkerke, met een ondernemingsnummerBE 0430.310.608, e-mailadres info@jolilodger.be en telefoonnummer 059 29 96 00.

 

Art. 2. Toepassingsgebied

2.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van de Verkoopovereenkomst engelden op alle huidige en toekomstige aanbiedingen of overeenkomsten met Joli Lodger. Door hetplaatsen van de bestelling of het sluiten van een verkoopovereenkomst, aanvaardt de klant integraal dealgemene verkoopsvoorwaarden.

2.2. Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden primeren steeds op alle eerdere overeenkomsten ofde algemene voorwaarden van de klant. Alle afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaardengebeuren steeds schriftelijk en in onderling overleg. De overige bepalingen van de algemeneverkoopsvoorwaarden blijven steeds onverkort van toepassing.

2.3. De klant verklaart kennis te hebben genomen en de toepasselijkheid te hebben aanvaard vandeze verkoopsvoorwaarden.

2.4. Joli Lodger behoudt het recht deze algemene verkoopsvoorwaarden op ieder moment te wijzigenen/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging zal echter geen invloedhebben op reeds geplaatste bestellingen en de bijhorende overeenkomsten.

2.5. Om zich in enige contractuele verbintenis met Joli Lodger te bevinden moet de klant steedsminstens 18 jaar zijn of op een andere wettelijke manier handelingsbekwaam zijn.

 

Art. 3. Aanbiedingen en offertes

3.1. Alle aanbiedingen en offertes van Joli Lodger zijn vrijblijvend tot op het ogenblik vanaanvaarding door de klant. Ze zijn tevens enkel geldig tot de vermelde datum en onderhevig aan debeschikbaarheid Fouten in de prijsopgave kunnen steeds worden verbeterd. Alle vermelde prijzen zijninclusief het wettelijk bepaald BTW-tarief, tenzij expliciet anders vermeld.

3.2. De verkoopovereenkomst komt tot stand en is bindend wanneer de klant de offerteongewijzigd binnen de acht dagen voor akkoord ondertekent en terugbezorgt aan Joli Lodger. Deverkoopovereenkomst vervangt alle eerder afgesloten mondelinge en/of schriftelijke akkoorden. Deuitvoering van de verkoopovereenkomst vangt aan bij ontvangst van het voorschot, minimum 30% van deaankoopsom.

3.3. Alle wijzigingen en meer werken tijdens en/of na het traject worden in regie uitgevoerd aan het opdat ogenblik geldende uurtarief, tenzij anders afgesproken.

3.4. Joli Lodger is gerechtigd om bestellingen gemotiveerd te weigeren of aan bijzondere voorwaardente verbinden, als gegronde redenen bestaan dat de klant niet aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen.

3.5. Aanbiedingen opgenomen in folders, prijslijsten, documentatie of website worden nietbeschouwd als bindend t.o.v. Joli Lodger. Dit geldt zowel voor de opgegeven prijzen, de omschrijving alsde leveringstermijn.

3.6. De klant is te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor het controleren en goedkeuren van debestelling alvorens het voorschot te betalen.

 

Art.4. Annulatie

De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk binnen de 14 kalenderdagen en mits betaling vaneen schadevergoeding van 30% van de overeengekomen verkoopprijs.

 

Art.5. Levering en Transport

5.1. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Joli Lodger niet.Vertraging in de levering geeft de klant noch het recht op schadevergoeding, noch prijsvermindering, nochontbinding van de verkoopovereenkomst. Indien de levering niet gebeurt binnen een termijn van negen (9)maanden na bestelling bij Joli Lodger, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden zonder rechtop schadevergoeding. Dit tenzij de levering door overmacht werd vertraagd.

5.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordtdeze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen ofbeelden tijdig over te maken en het verbeterde voorstel te aanvaarden, of indien de klant bijkomendebestellingen plaatst (wat meer werken inhoudt).

5.3. Wanneer de klant Joli Lodger gelast met het transport dient de klant alle nuttige inlichtingen teverschaffen omtrent de bereikbaarheid van het door hem gekozen terrein (op verblijfpark of privé). Deklant is verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van voldoende ruimte voor het plaatsen van degoederen, tenzij anders overeengekomen.

5.4. De levering vindt plaats op het adres van de klant behoudens andersluidende schriftelijkeafspraken. Joli Lodger is slechts verplicht de goederen te leveren op de afgesproken plaatsdie op normale wijze toegankelijk is voor de gebruikte voertuigen. De chauffeur rijdt enkel opopritten van privéterreinen mits toestemming en op verantwoordelijkheid van de klant. In gevalvan onbereikbaarheid worden de goederen slechts vervoerd tot de dichtst bijgelegen verharde enberijdbare weg. De goederen worden getransporteerd op risico van de klant. Joli Lodger is nietverantwoordelijk voor vertraging en/of schade ten gevolge van het transport. Alle klachten metbetrekking tot de levering dienen uiterlijk binnen de acht dagen na levering en in elk geval voor deingebruikname van het goed te worden gemeld aan Joli Lodger.

5.5. Extra leverdiensten (vervoer, kraanwerk, plaatsing op de staanplaats of aansluiting) zijn mogelijk,mits betaling van het gekend tarief.

5.6. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de levering op de afgesproken plaats mogelijkte maken in aanwezigheid van de klant of een door de klant aangewezen derde partij. Er is sprakevan een levering zodra de bestelde producten één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Indien eenaangeboden levering onsuccesvol was ten gevolge van een tekortkoming door de afnemer, zijn de kostenvan een nieuwe leveringspoging volledig voor rekening van de klant.

 

Art.6. Risico en Eigendom

6.1. De bestelde en geleverde goederen blijven eigendom van Joli Lodger zolang de volledige prijsniet is betaald. Alle goederen die zich bevinden bij Joli Lodger en toebehoren aan de klant, wordenbewaard op risico van de klant.

6.2. De oplevering van uitgevoerde werken en de eigendomsoverdracht met afgifte van de sleutels,kan pas gebeuren na betaling van alle facturen en bij ondertekening van het opleveringsverslag.

 

Art. 7. Betalingsmodaliteiten

7.1. Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen van Joli Lodger contant betaalbaar ophun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer met de vermelding opgegeven opde desbetreffende factuur. Betwistingen van de factuur dienen binnen de zeven werkdagen naverzending van de factuur per aangetekend schrijven aan Joli Lodger kenbaar te worden gemaakt.Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

7.2. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen de 8 dagen na ontvangst van een aanmaning,kan Joli Lodger een nalatigheids-intrest vorderen aan de intrestvoet bepaald in art.5 van de Wetvan 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties. Er wordt ookeen forfaitaire schadevergoeding in rekening gebracht van 10% van het factuurbedrag voor deonkosten. De verschuldigde intrest wordt berekend vanaf de datum van aanmaning tot de volledigebetaling. Bovendien heeft Joli Lodger het recht om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op teschorten voor de duur van de niet-nakoming van de betalingsverplichtingen door de klant. Elke vertragingin de betaling door de klant maakt meteen alle verschuldigde sommen opeisbaar.

7.3. Joli Lodger is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en/of permanent of tijdelijk volledig of gedeeltelijk stop te zetten, indien de klant één of meer vanzijn verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt. Dezebeëindiging of stopzetting geeft de klant geen aanspraak op terugbetaling van de vooruitbetalingen ofschadevergoeding. De klant zal in elk geval hiervan op de hoogte worden gesteld.

7.4. Joli Lodger is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege metonmiddellijke ingang te beëindigen indien de klant zich in een staat van faillissement bevindt, eengerechtelijk akkoord heeft gevraagd of aanvaard, onbekwaam is verklaard of in staking van betalingverkeert.

 

Art. 8. Kwaliteit en gebreken

8.1. Elke niet-overeenstemming van het geleverd goed, zoals beschreven in de verkoopovereenkomstof de vermelde documenten, wordt hierna ‘gebrek' genoemd.

8.2. De klant wordt geacht de goederen grondig te onderzoeken. Klachten en zichtbare gebreken aande geleverde goederen moeten binnen de acht (8) dagen na levering uitdrukkelijk, ondubbelzinnig engemotiveerd schriftelijk aan Joli Lodger worden gecommuniceerd. Indien dit niet gebeurt, verklaart de klantdat de goederen instapklaar en vrij van alle zichtbare gebreken zijn. De klant verklaart eveneens dat degoederen stroken met hetgeen in de verkoopovereenkomst is bepaald, met de normale eisen vanbruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur, met de bestaande veiligheidsnormen en met depublicitaire mededelingen en andere documenten die door Joli Lodger worden uitgedeeld, overgenomen ofwaarnaar de verkoopovereenkomst verwijst.

8.3. Joli Lodger garandeert dat de wettelijke garantieplicht van twee (2) jaar, zoals bepaald in deartikelen 1641 tot 1649 BW, onverkort van toepassing is op de geleverde goederen beschreven in eenverkoopovereenkomst met een consument. Dit betekent dat de consument een garantietermijn heeft vantwee (2) jaar vanaf de datum van levering voor elk onzichtbaar gebrek. Deze gebreken moeten schriftelijkbinnen een redelijke termijn vanaf de vaststelling worden gemeld. De consument moet hierbij bewijzen dathet gebrek reeds bestond op het moment van de levering. Indien de consument op de hoogte was van degebreken bij de koop, geldt de wettelijke garantietermijn niet.

8.4. Worden niet als gebrek beschouwd en vallen hierdoor niet onder de garantie:• Verkleuren van hout, textiel, vezelstoffen en leder, alsook het ‘werken' van hout/pvc voor zoverdeze verkleuring of dit werken vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen is of volgens de gebruikenalgemeen aanvaard worden of eigen zijn aan de gebruikte materialen.• Schade veroorzaakt door normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht dorde klant aan de goederen, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik en blootstelling aan vocht,brand, aardbeving en andere externe oorzaken.• Schade veroorzaakt door een installatie en gebruik op een wijze die niet in overeenstemming is met deverstrekte instructies en informatie.

8.5. Bij gebrek aan een gemotiveerde klacht is de klant niet gerechtigd de goederen terug te brengen.

8.6. Bij gegronde redenen kan Joli Lodger de gebrekkige goederen vervangen of kosteloos herstellenafhankelijk van het soort gebrek. Joli Lodger is enkel gehouden tot terugbetaling indien de vervanging voorde klant niet meer hetzelfde voordeel oplevert en voldoende gegrond en duidelijk werd gecommuniceerd.De vervangen stukken behoren terug tot de eigendom van Joli Lodger.De eventuele vergoeding kan nooit groter zijn dan het totaal gefactureerd bedrag vermeld op deverkoopovereenkomst.

8.7. Joli Lodger is niet verantwoordelijk voor foutieve bestellingen door de klant van goederen dieop maat moeten worden gemaakt, bewerkt of geïndividualiseerd. Dit omvat ook alle fouten te wijten aanverkeerde informatie door de klant verschaft of niet gecorrigeerde fouten bij de bestelling na een controledoor de klant. Eveneens is Joli Lodger niet verantwoordelijk voor de verkeerde voorstellingen van degoederen door de klant of lichte afwijkingen van de showroommodellen of modellenbeschreven in de geraadpleegde documenten. Meer bepaald maar niet gelimiteerd tot de kleur,afmetingen, materiaal en vorm.

 

Art.9. Overmacht

9.1. Indien Joli Lodger door een omstandigheid onafhankelijk van zijn wil geheel of gedeeltelijkverhinderd is om zijn verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijnvan overmacht. Overmacht bevrijdt Joli Lodger voor de draagwijdte en voor de volledige duur vande overmacht voor de uitvoering van alle of een deel van zijn verbintenissen. Onder situaties vanovermacht worden verstaan, maar zijn niet gelimiteerd tot: stakingen, publieke onrust, administratievemaatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Joli Lodger geen controle heeft. Overmachtkan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of prijsvermindering.

9.2. Indien de overmacht langer duurt dan 90 dagen heeft Joli Lodger het recht om de overeenkomst teontbinden.

 

Art.10. Slotbepalingen

10.1. De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit dezealgemene verkoopsvoorwaarden heeft geen gevolgen voor de werking van de overige bepalingen.De betreffende bepaling zal vervangen worden door een geldige bepaling van gelijke strekking.De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn op alleovereenkomsten tussen Joli Lodger en de klant.

10.2. Bij eventuele tekortkomingen aanvaardt de klant om Joli Lodger een redelijke termijn toe tekennen teneinde deze te verhelpen.

10.3. Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten van Joli Lodger. Bij geschillenof klachten met betrekking tot deze overeenkomst wordt er steeds eerst gepoogd een minnelijkeschikking te treffen. Indien dit mislukt zal het geschil worden beslecht door een centrum voorarbitrage en mediatie (zoals CEPANI) of de bevoegde rechtbanken van Brugge en Oostende.10.4. De Nederlandse tekst van de algemene