Privacy Statement | Joli Lodger

Privacy Statement Joli Lodger

1.1. De door de Klant opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, het opstellen van de rekeningen of garantiecontracten,het opvolgen van de klantendossiers en dergelijke. Alle persoonsgegevens worden gebruikt en verwerkt conform de Wet Bescherming van Persoonsgegevens als ook deAlgemene Verordening Gegevensbescherming 2016/769 van 27 april 2016.

 

1.2. Joli Lodger is de verantwoordelijke verwerker belast met het treffen van passende technische en organisatorische maatregelen ter waarborging van de toepasselijkewettelijke bepalingen.

 

1.3. Eveneens worden feitelijke verwerkers, zoals bedoeld in art. 4, 8) Algemene Verordening Gegevensbescherming, gebruikt voor de goede technische werking van de site, dedatabase en de besturingssystemen. Deze feitelijke verwerkers werden op zeer zorgvuldige wijze geselecteerd en moeten voldoende waarborgen bieden met betrekking tottechnische en organisatorische beveiligingsmaatregelen rond de verwerking. Alsook moet deze voldoen aan de verplichtingen opgesomd in de hierboven vermeldewetgeving.

 

1.4. De verantwoordelijke voor de verwerking draagt of neemt geen enkele aansprakelijkheid op bij verlies of corruptie van data, identiteitsdiefstal, diefstal van gegevens,virussen of Trojaanse paarden, SQL-injecties of andere aanvallen op de informaticasystemen of online cloud-portalen en dergelijke. De feitelijke verwerker beslist autonoom over demeest technisch geschikte toepassing om de gegevens te verwerken, en doet dit vanuit zijn professionele expertise. Van de verantwoordelijke voor de verwerking kan niet verwachtworden over dezelfde expertise en specialiteit te beschikken.

 

1.5. Het overkoepelend doel van Joli Lodger voor het verzamelen van persoonsgegevens is het mogelijk maken van een veilige, optimale en correcte behandeling vanelk dossier. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider evenredig met de noodzaak aan informatie voor het correct uitvoeren van de overeenkomsten de daarbij horende diensten. De duur van de opslag is bepaald op basis van criteria zoals de complexiteit van het klantendossier, de aard of de uitvoering van deovereenkomst(en), de wettelijke verplichtingen (bv. fiscale verplichtingen, verjaringstermijnen) en de verzoeken van de klant. Zodra de gegevens niet meer nodig zijn voor deopgegeven doeleinden, zullen ze worden gewist.De verwerking en verzameling gebeurt voor de volgende (interne) doeleinden:

 • Het mogelijk maken van en correcte, veilige en vlotte uitvoering van de overeenkomst(en).
 • Het verlenen van gepersonaliseerde en algemene dienstverlening. Door ten eerste het versturen van (redelijkerwijs) nuttige en noodzakelijke communicaties, ongeachtde commerciële of niet-commerciële aard al dan niet in opdracht van een derde partij. Ten tweede het verlenen van ondersteuning in geval van vragen of opmerkingen. Tenderde de opvolging van klachten omtrent de (uitvoering of bepalingen uit de) overeenkomst(en), malafide verkopersgedragingen en andere gerelateerde feedback.
 • De detectie van en/of bescherming tegen fraude, fouten, criminele gedragingen en/of iedere andere handeling niet in overeenstemming met de bepalingen van deze overeenkomst,de wet of het belang van de maatschappij of klant(en).Gelet op de snelle innovatie van de technologie zal deze toestemming tot gebruik van persoonsgegevens door medecontractant eveneens betrekking hebben op hetgebruik ervan in het kader van de ontwikkeling van nieuwe diensten en functionaliteiten voor zover deze binnen de oorspronkelijke doelstellingen kaderen.

1.6. De verzameling van persoonsgegevens gebeurt op volgende wijze.

 

1.6.1. Via de registratieprocedure.Een registratie is essentieel voor het opstellen van offertes, facturen, consumentenleningen en dergelijke. Dit betekent dat we alle gegevens verzamelen die nodig zijn voor degepersonaliseerde dienstverlening zoals leeftijd, demografische gegevens, contactgegevens (adres, email-adres, telefoon etc.) en financiële gegevens voor een correcte inschattingvan het risico bij het al dan niet toekennen van een consumentenlening. Tijdens de verdere afhandeling van de aankoop of het dossier van de klant, kunnenbijkomende persoonsgegevens worden verzameld. De klant wordt steeds op de hoogte gesteld welke informatie essentieel en welke bijkomend is. We verzamelen in geen gevalgevoelige persoonsgegevens zoals gegevens omtrent ras, politieke opvattingen, gezondheid, geloofsovertuigingen, seksuele geaardheid en dergelijke.

 

1.6.2. Via technologische middelen.Onze website en intern beheersysteem maakt gebruik van verschillende middelen om de gebruikerservaring van de klant te optimaliseren en eventuele fouten in de site te detecteren.Meer bepaald, maar niet gelimiteerd tot cookies, log-informatie, local storage information en informatie met betrekking tot het gebruikte toestel zoals hardware- en software informatieen netwerk informatie.Eveneens worden anonieme gegevens verzameld, zoals technische gegevens bedoeld om een beeld te krijgen van de gebruikersnavigatie uitsluitend voor internedoeleinden.

 

1.7. Doorgave van gegevens aan derden gebeurt niet.De persoonsgegevens van klanten worden louter verwerkt voor intern gebruik. Ze worden dus niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld aan derde partijen, tenzij ditnoodzakelijk is voor de optimale werking van het intern besturingssysteem, de website of andere technologische systemen die gebruikt worden voor een gepersonaliseerdedienstverlening. Bepaalde persoonsgegevens kunnen toch worden meegedeeld aan derden indien:

 • Uitdrukkelijke toestemming van de klant is gegeven al dan niet in het kader van directe marketing.
 • Het noodzakelijk is voor de correcte uitvoering van de overeenkomst. Dit is het geval voor werknemers, medewerkers, agenten, onderaannemers, leveranciers,commerciële partners, marketingdiensten, IT-diensten etc.
 • Het noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een gesloten of een te sluiten overeenkomst tussen de verantwoordelijke voor verwerking en een derde. Dit in het belang van deklant(en).
 • Wanneer de doorgifte noodzakelijk of wettelijk verplicht is. Meer bepaald, maar niet gelimiteerd tot, de doorgifte van adresgegevens en kredietwaardigheidsgegevens in het kadervan de kredietcontrole en de verificatie van de kredietwaardigheid door de ondernemingen en in voorkomend geval partners van Joli Lodger.In alle andere gevallen zullen de persoonsgegevens strikt vertrouwelijk blijven. Na het voorafgaande anonimiseren van de gegevens, kunnen deze wel worden doorgegeven aanderden voor bijvoorbeeld een externe analyse.Indien de gegevensverwerking en/of overdracht zou gebeuren naar een land buiten de Europese Unie, zal het land een vergelijkbaar passend beschermingsniveauwaarborgen met dezelfde of gelijkaardige bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Elk geval zal afzonderlijk worden onderzocht op basis vanhet land, de duur van de overdracht, de opslag van de gegevens, de aard van de gegevens en de concrete doeleinden van de verwerking. De gegevens van de klant zullenniet worden overgedragen aan landen die niet voldoen aan de nodige beschermingsvereisten, tenzij hiervoor een andere wettelijke grond bestaat zoals de explicietetoestemming.

1.8. In geval van overname of verkoop van Joli Lodger, zal de klant steeds voldoende worden geïnformeerd.

1.9. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige verkoopsvoorwaarden. Bijkomende kosten, veroorzaakt doordeze onjuistheden, zijn ten laste van de klant.

 

1.10. De rechten van de klant worden gewaarborgd conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 • Recht van inzage. De klant ontvangt op een verstaanbare manier informatie en communicatie in verband met de verwerking van zijn gegevens. Informatie over het gevolg dat aaneen verzoek is gegeven, wordt de klant bezorgd binnen een maand na ontvangst van het verzoek voor bijkomende informatie. Bij kennelijk ongegronde of buitensporigeverzoeken vanwege hun repetitieve karakter, kan een redelijke vergoeding worden aangerekend in het licht van de administratieve kosten. Het verzoek kan ook wordengeweigerd.;
 • Recht op rectificatie en inzage. De klant kan verzoeken om een kopie van alle eigen persoonsgegevens waarover Joli Lodger beschikt te ontvangen. Indien gegevens niet correct(meer) zijn, kan de klant verzoeken deze te verbeteren. Recht op vergetelheid. De klant kan verzoeken om alle of een deel van de persoonsgegevens te verwijderen, voor zoverdit recht niet wettelijk is beperkt of een (toekomstig) nadeel zou berokkenen aan Joli Lodger.;
 • Recht op beperking van de verwerking. De klant heeft het recht te verzoeken dat de verwerking wordt beperkt voor zover dit wettelijk is toegestaan.
 • Recht op bezwaar. De klant kan bezwaar maken tegen de verwerking of de overdracht van de gegevens.
 • De klant kan een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit;
 • Directe marketing, geautomatiseerde besluitvorming en profilering kan de klant eveneens weigeren.De klant kan steeds deze rechten uitoefenen met een simpel elektronisch verzoek gericht aan Joli Lodger op het email-adres (info@jolilodger.be), tenzij anders bepaald.